Realizace průřezových témat formou projektových dnů

Ve čtvrtek 14.června 2012 byl slavnostně zakončen dvouletý projekt nazvaný „Realizace průřezových témat formou projektových dnů“, kterého se naše škola zúčastnila jako partner společně s dalšími čtyřmi školami – ZŠ Lesní, ZŠ s RVJ Husova, ZŠ Sokolovská a ZŠ Křížanská. Cílem projektu bylo začlenit výuku průřezových témat daných rámcovým vzdělávacím programem do vzdělávacího programu školy a to formou projektových dnů. S touto výukou má již naše škola dlouholeté zkušenosti, chyběl nám však propracovaný systém a zejména zásobník projektů. A právě Sborník příkladů dobré praxe a pracovní listy pro žáky od 1. do 9.tříd byly v projektu vytvořeny učiteli všech 5 škol.
Projektová výuka a průřezová témata – lze v nich spatřit mnoho vzájemných vazeb. Zvolená témata mají dětem pomoci v rozvoji praktických dovedností a připravenosti pro reálné životní situace. Učitelé zapojených škol zařazují do výuky netradiční aktivity, v nichž žáci v malých skupinách řeší určité praktické úkoly. Využívají přitom dovedností, které si žáci osvojili ve vyučovacích předmětech, mají k dispozici pomůcky a techniku, které jim umožňují přiblížit se situacím z reálného života. Tematicky jsou projekty zaměřeny například na oblasti ochrany zdraví, poznávání regionu, na oblast mezilidských vztahů atd. Úkoly odpovídají věku a vyspělosti dětí, podporují je v přemýšlení o daném problému, ve spolupráci a v komunikaci, ve schopnosti představit a obhájit určité stanovisko a názor. Děti se při těchto úkolech ocitají v modelových situacích reálného života, mohou si vyzkoušet různé role, ve kterých se člověk v životě mnohdy ocitá.
Dvouletý projekt splnil naše očekávání, za což je nutné poděkovat především realizátorovi projektu – pracovníkům ZŠ Lesní.

Datum akce: 
17. 6. 2012
Školní rok: 
2011/2012