Zápis do 1. ročníků 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná ve čtvrtek, 20. dubna 2017. Do 30. dubna 2017 musí rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zápis do 1. tříd ZŠ Liberec, ul.5.května 64/49

pro školní rok 2017/18

Obsah:

 1. Termín a místo zápisu
 2. Věk dítěte
 3. Práva a povinnosti rodičů
 4. Spádové obvody škol
 5. Odklad povinné školní docházky
 6. Cizinci a povinná školní docházka
 7. Rozhodování ředitele školy
 8. Kritéria přijetí do tříd s ŠVP Delfín
 9. Kritéria přijetí do tříd s ŠVP Dítě je tvůrcem sama sebe
 10. Průběh zápisu

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, dne 20. dubna od 14:00 do 18:00 hod.

 

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zapisujeme tedy děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 !!!!!!!

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb., školský  zákon).

 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

 

4. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

obecně závazná vyhláška statutárního města liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci, stanovila pro ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49, p. o. tento obvod:

Baarova (č. p. 386, 429, 1158, 1138, 526, 50, 48, 527, 1116, 49), Bažantí, Bernardova, Budovcova, Budyšínská, Durychova, Emy Destinové, Frýdlantská, Heliova, Herrmannova, Holého, Jablonecká (č. p. 19, 7, 648, 647, 17, 283, 294, 88, 91, 8, 11, 42, 46, 1270, 1343, 1344, 562, 7, 642, 333, 41), Jaselská, Jestřábí, Kavčí, Kozinova, Krajinská, Kryštofova, 5. května, Květinová, Liliová, Lužická, Mariánská, Masarykova (po křižovatku s ulicí Vítěznou), Na Kopečku, náměstí Dr. E. Beneše, náměstí Malé, náměstí Nerudovo, náměstí Sokolovské, náměstí Šaldovo, náměstí Štefánikovo, náměstí Tržní, Ostřížová, Palachova, Pálkova, Pastýřská, Pavlovická, Raisova, Rokycanova, Rumjancevova, Ruská, Růžová, Rybářská, Řeznická, Sokolská (bez č. p. spadajících do obvodu č. 5), Svojsíkova, Šamánkova, Terronská, Tkalcovská, Tovaryšský vrch, U Křížového kostela, U Náspu, U Obchodní komory, V Úvoze, Vavřincův vrch, Větrná, Voroněžská, Vzdušná, Zadní. Zhořelecká – část od ul. Pavlovické k můstku přes Ruprechtický potok, Železná.

 

5. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2017. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodů jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu.

 

6. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i  občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona è. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza,  (§ 30 a násl. a hlava IV zákona è. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon è. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona è. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

Při zápisu cizinců je nutné uvádět, zda-li se jedná o trvalý či přechodný pobyt.

 

7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon).

Přijímání ke vzdělávání v základní škole se řídí správním řádem.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů od data zveřejnění.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Pro školní rok 2017/2018 budeme otvírat tři třídy s celkovou maximální kapacitou 85 žáků. Třídy 1. A a 1. B budou pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Delfín, č. j. 10-1/2011. Ve třídě 1 .C s Montessori prvky se bude pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama, č. j. ZŠU5/0315/2014.

 

8. Kritéria přijetí do tříd s ŠVP Delfín: max počet žáků – 60 žáků/ 2 třídy

1. kritérium

Dítě, které splňuje současně tyto podmínky

 • místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec

2. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ

3. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec

4. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ

5. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec

6. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML

7. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec

8. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec

 

9. Kritéria přijetí do tříd s ŠVP Dítě je tvůrcem sama sebe: max. počet žáků 25 – 1 třída

1. kritérium

Dítě, které splňuje současně tyto podmínky

 • místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

2. kritérium

Dítě, které splňuje současně tyto podmínky

 • místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

3. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

4. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

5. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

6. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

7. kritérium

Dítě, které splňuje současně podmínky:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec
 • žákem školy je zároveň jeho sourozenec
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

8. kritérium

Dítě, které splňuje podmínku:

 • místo trvalého pobytu mimo Liberec
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání  s ŠVP  s Montessori prvky vzdělávání

 

10. Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a  z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, spolu s pověřeným pracovníkem vyplní zápisový list a podepíše prohlášení. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zápis bude probíhat v několika místnostech, dle pořadí příchozích dětí. Zápis do tříd s ŠVP Dítě je tvůrcem sama sebe bude probíhat odděleně.

 

V Liberci, 10. 3. 2017

Mgr. Iveta Rejnartová

ředitelka školy

PřílohaVelikost
PDF icon Informace v souboru PDF256.27 KB
Školní rok: 
2016/2017