Kurz pro získání základního vzdělání

KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

Kurz je určen pro osoby, které ukončily povinnou školní docházku (absolvovali 9 let povinné školní docházky) v nižším než 9. ročníku a nezískaly stupeň základního vzdělání.

Organizace kurzu pro získání základního vzdělání školní rok 2017/2018

 1. Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, p. o. na základě §55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a §12, §13 a §22, §23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. Za správnost a úplnost celé organizace kurzu je odpovědná ředitelka školy Mgr. Iveta Rejnartová. Ředitelka školy pověřila organizací kurzu Ing. Pavla Kose, statutárního zástupce ředitelky školy.
 2. Kurz organizuje škola v distanční formě vzdělávání. Uchazeči absolvují konzultace v jednotlivých předmětech dle rozpisu konzultací.
 3. Počet konzultací: 16, konzultace probíhají v odpoledním čase, podle rozvrhu hodin jedenkrát za 14 dní. Celkem absolvuje uchazeč 40 konzultačních hodin. Konzultace vedou pedagogičtí pracovníci školy. Neplatí se žádné školné.
 4. Celková délka kurzu je osm měsíců v období září – duben školního roku 2017 – 2018, závěrečné zkoušky se konají v měsíci květnu.
 5. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je:
 • ·         povinná účast na konzultacích (z 16 konzultačních dnů tolerujeme nejvýše 3 absence)
 • ·         průběžné odevzdávání uložených úkolů a prací
 • ·         úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek

 

 1. Závěrečné zkoušky se konají z učiva 9. ročníku základní školy z těchto oblastí:
 • ·         český jazyk a literatura FRO
 • ·         matematika ŠEB
 • ·         cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (němčina) ŘÍH
 • ·         přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) ZOU
 • ·         humanitní základ (dějepis, osobnostní a sociální, tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova) KNĚ

Při zahájení kurzu jsou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky. V kurzu je vedena třídní kniha. Při první konzultaci absolvují žáci test na zjištění jejich aktuální úrovně vědomostí a dovedností z matematiky, českého jazyka, cizího a dalšího cizího jazyka ( Aj, Nj ). Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem kurzu a podle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů.

Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Závěrečné zkoušky probíhají podle rozvrhu ve dvou (nebo podle potřeby více) po sobě jdoucích dnech po skončení všech konzultací. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky.

Opravná zkouška je komisionální a koná se:

 • do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nejvýše ze dvou předmětů,
 • nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný z více než dvou předmětů.
 • Písemnou žádost, o povolení vykonat opravnou zkoušku, předkládá žák řediteli školy do 30. 6. 2017. V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „neprospěl“ a nemá nárok na další opravnou zkoušku. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek, obdrží žák vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání.

Veškeré dotazy na organizaci kurzu, příjem přihlášek, vyřizuje Mgr. Jan Zouzalík, telefon: 606 076 420, mail: zouzalik@zs5kveten.cz

 

               V Liberci, 24. 8. 2017                                                           Mgr. Iveta Rejnartová
                                                                                                                      ředitelka školy

PřílohaVelikost
PDF icon Informace 2017/2018355.73 KB
PDF icon Přihláška k tisku271.44 KB
Školní rok: 
2017/2018