Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Co znamená Montessori pedagogika?
Montessori pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori (1870–1952) na počátku 20. století. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.

Děti v Montessori školách se učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol. Montessori svou výuku založila na respektování dítěte a jeho vývoje. Na učitele se nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka.

Výuka v Montessori škole se řídí několika principy, mezi něž patří především:

  • respektující přístup a respektující komunikace Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte, 
  • užití materiálů a vzdělávacích pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte,
  • posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí, 
  • princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit),
  • možnost volby materiálů a pracovního místa, 
  • chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva, 
  • připravené prostředí ve třídě.

Montessori třída
V Montessori třídě je uplatňován princip připraveného prostředí. Prostor bývá uspořádán do koutků. Užívaný nábytek je velikostně uzpůsoben potřebám dítěte. Při výuce je užíván specifický metodický materiál či Montessori pomůcky. Klade se především důraz na svobodný rozvoj, samostatnost a tvůrčí práci dítěte. Vyučovací hodiny jsou organizovány do 90 minutových bloků. V Montessori třídě se rovněž dítě může volně pohybovat a věnovat se své činnosti tam, kde je mu to příjemné. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila. To vše za předpokladu, že dodržují prodiskutovaná, pochopená a smysluplná pravidla práce ve třídě. Každý má právě tolik svobody, kolik jí je aktuálně schopen zvládnout.
Složení třídy je věkově smíšené do trojročí. Hodnocení prací a známkování probíhá slovně. Děti se učí samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tak si udrží chuť k učení a zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu.

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. Rodiče musí znát výuku Montessori, její principy a cíle a vychovávat děti respektujícím způsobem. Děti musí znát pravidla práce v připraveném prostředí a jejich chuť učit se musí být nezávislá na vnějším tlaku.

Zdroj: Upraveno z https://cs.wikipedia.org/wiki/Montessoriovsk%C3%A1_%C5%A1kola, upraveno z https://www.zivothrou.cz/zakladni-skola/

Montessori třídy zahájily výuku 1. září 2014. Ve školním roce 2019/2020 se otevřela první třída druhého stupně. Podnět vzešel od rodičů, jejichž děti navštěvovaly libereckou Česko-anglickou Montessori MŠ Život hrou nebo odpolední kurz Hry a objevy.
Vzdělávání v těchto třídách je vhodné pro děti z rodin, které znají principy svobodné práce v připraveném prostředí, je jim blízký respektující způsob komunikace a výchovy a své děti vedou k zodpovědnosti za sebe a za své jednání.

Činnost Montessori tříd od počátku podporuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec. Díky příspěvkům rodičů je financováno vybavení tříd, činnost anglicky mluvících lektorů a asistentek pedagoga, veškeré doplňující aktivity dětí, výtvarné potřeby, pracovní sešity a listy apod.

Další informace o Montessori v ČR najdete například zde: http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy.

Kontakt na Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec: spolekmontessoriliberec@gmail.com

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1