Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Pravomoci Školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • může podat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada zřízená při ZŠ Liberec, ul.5.května 64/49, p.o. je od října 2019 podle volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 794/2019 (dále jen „volební řád“) šestičlenná.

Aktuální složení Školské rady:

Zástupce zřizovatele Mgr. Zora Machartová machartova@sdruzenitulipan.cz
Ing. Jaroslav Schönn jara.schoen@wakestone.cz
Zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Veronika Procházková prochazkova@zs5kveten.cz
Mgr. Marek Bürger burger@zs5kveten.cz
Zástupce zákonných zástupců Jakub Dolínek jakub@dolinek.cz
neobsazeno  

Funkční období současné Školské rady:

1. 11 2017 – 31. 11. 2020

V průběhu funkčního období došlo k navýšení počtu členů z původních tří na šest členů.

V říjnu 2019 proběhly doplňující volby z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců. Nově byl zvolen Mgr. Marek Bürger za pedagogy a pan Jakub Dolínek za zákonné zástupce.

Dne 7. 4. 2020 proběhnou další doplňující volby z řad zákonných zástupců.

Další, řádné volby proběhnou v listopadu, 2020.