Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Kurz je určen pro osoby, které ukončily povinnou školní docházku (absolvovali 9 let povinné školní docházky) v nižším než 9. ročníku a nezískaly stupeň základního vzdělání.

Tento kurz bude na naší škole opětovně otevřen ve školním roce 2022/2023.

 

Organizace kurzu pro získání základního vzdělání ve školním roce 2019/2020

1. Zájemci o absolvování kurzu doručí uvedené škole do 16. 9. 2019 vyplněnou „Přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání,“(formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách školy - www.zs5kveten.cz), k přihlášce přiloží ověřenou kopii vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy nebo základní školy praktické (dříve zvláštní školy).

2. Kurz je bezplatný a neplatí se žádné školné.

3. Seznam přijatých uchazečů (dále jen „žáci“) bude zveřejněn do 20 9. 2019 na úřední desce školy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Celková délka kurzu je osm měsíců v období říjen 2019 až květen 2019, včetně závěrečných zkoušek.

5. Kurz je organizován distanční formou vzdělávání, tj. kombinací samostudia a konzultací v jednotlivých předmětech.

6. V průběhu studia je možné využít maximálního počtu 14 konzultací v rozsahu 56 hodin. Konzultace pro jednotlivé předměty jsou stanoveny rozvrhem, a to jedenkrát za 14 dní v odpoledních hodinách.

7. Při společném zahájení kurzu jsou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky a absolvují vstupní test na zjištění jejich aktuální úrovně vědomostí a dovedností z matematiky, českého jazyka, cizího a dalšího cizího jazyka (anglický, německý nebo francouzský jazyk).

8. Na základě zjištěné aktuální úrovně vědomostí a dovedností je pro každého žáka zpracován individuální plán studia a doporučený rozpis konzultací a samostatných prací.

9. V případě neplnění individuálního plánu studia, neúčasti na dohodnutých konzultací a nezpracování samostatných prací může být žák ze studia vyloučen.

10. Na závěr kurzu koná žák závěrečné zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání v rozsahu učiva 9. ročníku základní školy, a to z těchto oblastí:
• český jazyk a literatura
• matematika
• cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (zpravidla němčina nebo francouzština)
• přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis)
• humanitní základ (dějepis, zeměpis, osobnostní a sociální, tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova)

11. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Závěrečné zkoušky probíhají podle rozvrhu ve dvou (nebo podle potřeby více) po sobě jdoucích dnech po skončení všech konzultací. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky.

12. Opravná zkouška je komisionální a koná se: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, tel.: 606 076 420, e-mail: info@zs5kveten.cz
• do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nejvýše ze dvou předmětů,
• nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný z více než dvou předmětů.
• Písemnou žádost, o povolení vykonat opravnou zkoušku, předkládá žák řediteli školy do 30. 6. 2020. V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „neprospěl“ a nemá nárok na další opravnou zkoušku. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek, obdrží žák vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání.

Veškeré dotazy na organizaci kurzu, příjem přihlášek, vyřizuje Mgr. Jan Zouzalík, telefon: 773 762 697, mail: zouzalik@zs5kveten.cz

V Liberci, 22. 8. 2019                                      Mgr. Iveta Rejnartová ředitelka školy

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1