Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Logo - projekt

Název projektu: Dětský klub 5. květen

Reg.číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000080

Popis projektu: V horizontu posledních deseti let dochází k velmi častým situacím, kdy kapacita současných zařízení pro volný čas dětí 1. stupně základní školy je zcela nedostatečná. Do zařízení Školní družiny jsou přednostně umisťovány děti z 1. až 2. ročníků. Tito žáci naplní kapacitu ŠD a žáci 3. až 5. ročníků již nemají možnost do ŠD docházet. ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.

Zřízení Dětského klubu 5. květen bude řešením, jak doplnit chybějící kapacity v oblasti péče o děti v době mimo vyučování na 1. stupni základních škol a usnadní tak rodičům těchto dětí sladění pracovního života s rodičovskými povinnostmi. Možnost umístit malého školáka do zařízení, které zajistí péči o něj v čase odpovídajícím pracovní době rodiče, přinese nárůst pracovního zapojení rodičů (zejména matek) na trhu práce. Pokud nebude rodič limitován dobou provozu školní družiny a povinností vyzvednout včas dítě, může bez problémů navýšit svůj pracovní úvazek.

Rozsah činnosti Dětského klubu
Dětský klub bude tvořit ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním klubu bude zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace  žáků v době, kdy jejich zákonní zástupci mají pracovní povinnosti. Důležitou součástí činnosti je také prevence sociálně patologických jevů.
Činnost Dětského klubu bude určena pro žáky prvního stupně základní školy, jejichž rodiče jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Provozní doba klubu je plánována ráno od 7.00 do 7.45, odpoledne od 11:45 do 17 hodin.

Činnost klubu bude probíhat v  místnostech určených pro provoz klubu - tělocvična školy, třídy, odborné pracovny. Oddělení se budou naplňovat nejvýše do počtu 15 účastníků. Celkem budou zřízena 4 oddělení Dětského klubu.

Cíl projektu: Zřízení nového zařízení pro děti 1. stupně naší školy, které jejich zákonným zástupcům umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti a zajistí tak mezistupeň mezi školním vyučováním a rodičovskou péčí v době pracovní vytíženosti zákonného zástupce žáka. Toto zařízení doplní chybějící kapacitu školní družiny a doba provozu bude odpovídat potřebám rodičů. Možnost umístit malého školáka do zařízení, které zajistí péči o něj v čase odpovídajícím pracovní době rodiče, přinese možnost plného pracovního zapojení rodičů (zejména matek) na trhu práce. Pokud nebude rodič limitován dobou provozu školní družiny a povinností vyzvednout včas dítě, může bez problémů navýšit svůj pracovní úvazek. Skupina rodičů, jimž se nedaří získat práci právě z důvodu potřeby zkráceného úvazku, bude mít při hledání práce bez takového omezení mnohem větší šanci na pracovní uplatnění.

Doba realizace projektu: od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1