Kurz pro získání základního vzdělání

Vydáno: 27.07.2018 Autor: admin

Kurz je určen pro osoby, které ukončily povinnou školní docházku (absolvovali 9 let povinné školní docházky) v nižším než 9. ročníku a nezískaly stupeň základního vzdělání.

Organizace kurzu pro získání základního vzdělání školní rok 2018/2019

1. Zájemci o absolvování kurzu doručí uvedené škole do 31. 5. 2018 vyplněnou „Přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání,“(formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách školy - www.zs5kveten.cz), k přihlášce přiloží ověřenou kopii vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy nebo základní školy praktické (dříve zvláštní školy).

2. Kurz je bezplatný a neplatí se žádné školné.

3. Přijímací písemná zkouška, formou testu, z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů se bude konat pouze v tom případě, kdy se přihlásí větší počet uchazečů, než může být do kurzu přijat. Termín jejího konání bude včas sdělen na úřední desce školy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Seznam přijatých uchazečů (dále jen „žáci“) bude zveřejněn do 20. 6. 2018 na úřední desce školy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5. Celková délka kurzu je devět měsíců v období září 2018 až květen 2019, včetně závěrečných zkoušek.

6. Kurz je organizován distanční formou vzdělávání, tj. kombinací samostudia a konzultací v jednotlivých předmětech.

7. V průběhu studia je možné využít maximálního počtu 14 konzultací v rozsahu 56 hodin. Konzultace pro jednotlivé předměty jsou stanoveny rozvrhem, a to jedenkrát za 14 dní v odpoledních hodinách.

8. Při společném zahájení kurzu jsou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky a absolvují vstupní test na zjištění jejich aktuální úrovně vědomostí a dovedností z matematiky, českého jazyka, cizího a dalšího cizího jazyka (anglický, německý nebo francouzský jazyk).

9. Na základě zjištěné aktuální úrovně vědomostí a dovedností je pro každého žáka zpracován individuální plán studia a doporučený rozpis konzultací a samostatných prací.

10. V případě neplnění individuálního plánu studia, neúčasti na dohodnutých konzultací a nezpracování samostatných prací může být žák ze studia vyloučen.

11. Na závěr kurzu koná žák závěrečné zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání v rozsahu učiva 9. ročníku základní školy, a to z těchto oblastí:

  • český jazyk a literatura

  • matematika

  • cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (zpravidla němčina nebo francouzština)

  • přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis)

  • humanitní základ (dějepis, zeměpis, osobnostní a sociální, tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova)

12. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Závěrečné zkoušky probíhají podle rozvrhu ve dvou (nebo podle potřeby více) po sobě jdoucích dnech po skončení všech konzultací. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z

jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky.

13. Opravná zkouška je komisionální a koná se:

  • do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nejvýše ze dvou předmětů,

  • nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný z více než dvou předmětů.

  • Písemnou žádost, o povolení vykonat opravnou zkoušku, předkládá žák řediteli školy do 30. 6. 2018. V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „neprospěl“ a nemá nárok na další opravnou zkoušku. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek, obdrží žák vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání.

Veškeré dotazy na organizaci kurzu, příjem přihlášek, vyřizuje Mgr. Jan Zouzalík, telefon: 773 762 697, mail: zouzalik@zs5kveten.cz

               V Liberci, 16.3.2018                                                               Mgr. Iveta Rejnartová
                                                                                                                      ředitelka školy